Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek

In ons rekenkameronderzoek verenigen we als bureau ruime ervaringskennis van de gemeentelijke praktijk met universitaire onderzoekservaring.

Ons rekenkameronderzoek kenmerkt zich door de combinatie van een praktische en een gedegen aanpak, wat resulteert in rapporten die door onze doelgroep als plezierig leesbaar worden ervaren.

Uitgangspunt in ons onderzoek is een goede aansluiting bij de vraag van de rekenkamercommissie en raad. We hebben een scherp oog voor beleidseffecten. Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid draaien wat ons betreft uiteindelijk om de vraag of de gemeente werkbaar en werkend beleid heeft.

Behalve onafhankelijk zijn we realistisch: we plaatsen de uitkomsten in een herkenbaar perspectief, zodat bestuur en organisatie ermee vooruit kunnen. Bij specialistische of uitgebreide onderzoeken maken we gebruik van ons netwerk van samenwerkingspartners.

Hieronder staan enkele cases van rekenkameronderzoek die wij als bureau hebben uitgevoerd. Bent u benieuwd welke rekenkameronderzoeken we nog meer hebben uitgevoerd, bekijk dan de pagina Cases Rekenkameronderzoek.

Cases rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek burgerparticipatie Meppel

In opdracht van de rekenkamercommissie van Meppel onderzoeken Lexnova en Pro Facto gezamenlijk de burger- en overheidsparticipatie van de gemeente. Behalve naar het beleid kijken we naar de praktijk. In casusonderzoek belichten we de inbreng van de participanten en de effecten van de participatie op het eindresultaat van het project of beleid. Verder besteedt het onderzoek aandacht aan de mate waarin de gemeente gebruik maakt van participatie en de vraag of dit gebruik in de afgelopen jaren geïntensiveerd is. Het collegeakkoord van Meppel zegt: ‘We waarderen initiatieven en kijken op welke wijze we daaraan mee kunnen werken. Waar mogelijk willen we meer vraagstukken op wijk- en dorpsniveau oplossen. Participatie zetten we bewust in, waarbij we aan de voorkant de verwachtingen managen.’ Het onderzoek brengt in kaart of en hoe Meppel deze ambitie heeft waargemaakt en welke rol raad hierin heeft gespeeld.

Rekenkameronderzoek burgerparticipatie Midden-Drenthe

Lexnova onderzoek in opdracht van de rekenkamercommissie Midden-Drenthe het gemeentelijke beleid voor burgerparticipatie. Daarbij ligt het accent op de beleidspraktijk: op welke wijze geeft de gemeente handen en voeten aan burgerparticipatie en hoe ervaren de betrokkenen in de samenleving deze participatie? In het onderzoek wordt eveneens vooruitgekeken, met name om de rol van de gemeenteraad te versterken. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe verhoudt burgerparticipatie zich tot de verantwoordelijkheid van de raad of hoe kan participatie als verplicht onderdeel van de Omgevingswet het beste worden ingevuld?

Rekenkameronderzoek juridische procedures Almelo

Lexnova doet, samen met Pro Facto, onderzoek naar de omvang en effectiviteit van bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke procedures. Het onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief. De rekenkamer wil graag een beeld van de omvang van de procedures: hoeveel zijn dat er en hoe verhoudt die omvang zich tot vergelijkbare gemeenten? Deze bevindingen worden gerelateerd aan het onderzoek naar de juridische kwaliteit. Welke normen hanteert Almelo voor het juridisch handelen en is de praktijk ermee in overeenstemming? Wordt er voldoende gedaan om procedures te voorkomen en de rechtsbescherming van burgers te garanderen? Het onderzoek heeft een inventariserend en evaluerend karakter.

Rekenkameronderzoek subsidiebeleid Meppel

Lexnova doet, in samenwerking met Pro Facto, onderzoek naar beleid en uitvoering van subsidies in de gemeente Meppel. Dat gebeurt onder meer aan de hand van casestudies. De raad wil graag meer inzicht in het huidige beleid en de subsidieverleningspraktijk, mede tegen de achtergrond van een komende herijking van het beleid. Welk zicht is er op de effecten van subsidiëring en wat is de aangewezen manier om in tijden van financiële krapte om te gaan met subsidies? Dit zijn enkele van de vragen die in het onderzoek aan de orde komen.

Rekenkameronderzoek naar duurzame landbouw

In opdracht van de Noordelijke Rekenkamer bieden wij ondersteuning  bij de uitvoering van een uitgebreid rekenkameronderzoek naar het provinciaal beleid ter ontwikkeling van een duurzame landbouw. Duurzaamheid en natuurinclusiviteit in relatie tot het landbouwbeleid krijgen steeds meer aandacht. Ook voor de drie noordelijke provincies is de ontwikkeling van een meer duurzame en natuurvriendelijke uitoefening van de landbouw een beleidsdoel. De noordelijke provincies wijzen erop dat hun rol vooral gericht is op het faciliteren en stimuleren van ontwikkelingen die leiden tot een meer duurzame landbouw. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen in de sector overwegend richting schaalvergroting. De Noordelijke Rekenkamer onderzoekt op welke manier de noordelijke provincies de afgelopen jaren met subsidieverstrekking op bijvoorbeeld het gebied van duurzaam ondernemen, circulaire landbouw en biologische landbouw hebben bijgedragen aan een verduurzaming van de landbouw. Per provincie worden twee subsidieprojecten nader onderzocht.

Rekenkameronderzoek burgerparticipatie Staphorst

De gemeente Staphorst heeft al een aantal jaren beleid voor het betrekken van burgers bij de beleidsvorming en het mogelijk maken van burgerinitiatief. Een eerste evaluatie leidde tot de Nota Burgerkracht (2015). Deze wordt in dit rekenkameronderzoek, dat Lexnova uitvoert samen met Pro Facto, tegen het licht gehouden. Onderzocht wordt wanneer burgerparticipatie, in de brede zin van het woord, daadwerkelijk is toegepast, op welke wijze dat is gebeurd en tot welke concrete resultaten dat heeft geleid, in de beleidsvorming of anderszins. De onderzoeksuitkomsten zullen mede gebruikt worden voor een nieuwe nota Burgerkracht.

Rekenkameronderzoek samenwerking sociaal domein Schagen en Hollands Kroon

In samenwerking met Pro Facto heeft Lexnova onderzoek gedaan naar de voortijdig beëindigde samenwerking van beide gemeenten in de uitvoeringsorganisatie voor beide gemeenten voor zorg, jeugd en sociale zekerheid. Het onderzoek heeft duidelijkheid gecreëerd voor de twee gemeenteraden in de oorzaken van het voortijdig stranden van de samenwerking, alsmede in het ontbindingsproces van de samenwerkingsorganisatie. Daarmee zijn wezenlijke politieke vragen beantwoord en kon de balans opgemaakt worden. Aan het onderzoek zijn concrete aanbevelingen verbonden voor toekomstige samenwerkingsprocessen.

Rekenkameronderzoek wegenonderhoud Meppel

Lexnova heeft het beleid voor wegenonderhoud over een periode van vier jaar doorgelicht, in samenwerking met een specialist van Antea Group. Het onderzoek richtte zich op de kwaliteit van het beleid, als basis voor effectief en efficiënt wegbeheer. Aandachtspunten waren onder meer de aanwezigheid van langetermijnprognoses, een systeem van rationeel wegbeheer en jaarlijkse uitvoeringsplannen, en daarnaast de wijze waarop de raad bij beleid en uitvoering wordt betrokken en daarover wordt geïnformeerd. Dat heeft geleid tot een volgens de raad zeer helder rapport met bruikbare aanbevelingen.

Rekenkameronderzoek juridische procedures Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout

Lexnova heeft onderzocht in hoeverre de indruk van de gemeenteraden dat in hun gemeentes sprake was van bovenmatige aantallen juridische procedures op feiten berust. Dat is gebeurd aan de hand van een uitgebreide inventarisatie op diverse beleidsterreinen, onder andere door een enquête. Daarnaast zijn de resultaten beoordeeld aan de hand van een benchmark, waarin vergelijkbare gemeenten waren opgenomen.

Rekenkameronderzoek parkeerbeleid Deventer

Lexnova heeft, in samenwerking met Mobycon, het parkeerbeleid geëvalueerd op haar consistentie, effecten en relatie tot de economische vitaliteit van de binnenstad, voor verschillende doelgroepen (middenstand en inwoners). Het betrof een onderzoek waarin ook de gemeentelijke monitoring van het beleid en de perceptie van stakeholders zijn betrokken. Het onderzoek heeft geresulteerd in aanbevelingen voor de aanscherping van het beleid.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2