Cases Energietransitie

Advisering duurzaamheidsbeleid gemeente Grootegast

Lexnova heeft in samenwerking met gemeentelijke betrokkenen diverse regelingen en beleidvoornemens geïntegreerd tot een strategisch beleidsdocument.

Opstellen ambitiedocument De Groene Loper

De Groene Loper staat voor richting geven aan een van de grootste uitdagingen waarvoor burgers, ondernemers en overheden staan: een succesvolle transitie van een fossiel gedomineerde economie naar een duurzame en circulaire economie. De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energie neutraal te zijn, hetgeen ook naadloos aansluit op het nationale beleid dat gericht is op het vergroten van de productie van duurzame energie en versterken van de economie via dit thema. Dit versterken wordt ook wel groene groei genoemd, wat zoveel betekent als economisch groeien door middel van bedrijven die werkzaam zijn op de thema’s duurzame energie en biobased. Lexnova is mede-ontwikkelaar van het ambitiedocument ‘De Groene Loper’ dat een aanzet geeft voor dergelijke duurzame groei, waarbij diverse acties zijn geformuleerd, zoals het wegnemen van knellende regelgeving en het inrichten van financieringsinstrumenten. Gezamenlijk leiden deze acties tot een verbetering van het vestigingsklimaat voor bestaande en/of nieuwe bedrijven.

Verkenning regelgeving zonne-energie

Aan de hand van vijf cases heeft Lexnova knelpunten in regelgeving onderzocht bij de toepassing van zonne-energie op bedrijfspanden. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn: Energiebelasting, salderingsmethode, leveringsvergunning, netwerkvergunning en planologisch gebruik en postcoderoosregeling.

Inventarisatie knelpunten ontwikkeling Smart Grits

In opdracht van de gemeente Groningen heeft Lexnova een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke juridische knelpunten bij de implementatie van een grootschalige demonstratie-project van een slim energiesysteem in de provincie Groningen. Het onderzoek richtte zich op het signaleren van knelpunten in wetgeving bij het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Dit vraagt om een deels nieuwe IT-infrastructuur en (gepersonaliseerde) energie gerelateerde diensten zoals opslag, conversie en CO2 mitigatie.

Stimulering biobased economy door vermindering regeldruk

De ontwikkeling van de biobased economy in Noord-Nederland wordt onder andere gehinderd door belemmerende regelgeving. Op grond van dit gegeven heeft Lexnova in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord Nederland en het ministerie van Economische Zaken onderzoek uitgevoerd naar het creëren van een experimenteerzone om de ondervonden regeldruk te verminderen. Het project draagt de naam ‘Invulling experimenteerzone stimulering biobased economy door vermindering van belemmerende regeldruk’.