Beleidsadvies en -evaluatie

Beleidsadvies- en evaluatieprojecten

Enkele van onze advies- en evaluatieprojecten:

Monitoring arbeidsmarktbeleid provincie Groningen

De provincie Groningen wil met haar arbeidsmarktbeleid bijdragen aan een ‘toekomstgerichte’ economie met voldoende werkgelegenheid. Daartoe is een ambitieus programma opgezet, waarbij de provincie in tal van allianties participeert en in aantal gevallen financiert. Lexnova is gevraagd om de monitoring van dit beleid te onderzoeken en te adviseren over verbetering van het zicht op de maatschappelijke effecten van het programma. Lexnova voert dit project uit op basis van kennis van overheidsbeleid en van de arbeidsmarkt.

Evaluatie inkoopbeleid gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg wil nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vaststellen. De gemeente hecht veel waarde aan het betrekken van de lokale en regionale economie bij haar opdrachtverlening. Lexnova heeft voor de gemeente onderzocht of beleid, uitvoering van beleid en ervaringen van lokale en regionale bedrijven ook in lijn zijn met die doelstelling. Deze evaluatie dient mede als input voor het nieuwe beleid. Uit onderzoek blijkt dat Hardenberg veel doet om regionale bedrijven een kans te gunnen op deelname aan aanbestedingen, zowel door beleidskeuzes in procedures onder de drempels voor Europees aanbesteden, als in de uitvoering van marktconsultaties. De regionale ondernemers herkennen grotendeels de bereidheid van de gemeente hun een kans te gunnen. Professionalisering van aanbestedingsbeleid heeft, naast enkele nadelen, in hun ogen overwegend voordelen. Wel blijkt dat kennis van ondernemers over procedures en speelruimte van de gemeente verbeterd kan worden. De gemeente Hardenberg ziet hier voor zichzelf een taak. De evaluatie heeft bijgedragen aan begrip voor keuzes in aanbestedingen in de afgelopen jaren, zowel bij regionale ondernemers als in de raad.

Evaluatie gemeentelijke uitbestedingen

In opdracht van het ministerie van EZK heeft Lexnova onderzoek gedaan naar de mate van inbesteden door gemeenten. Inbesteden gaat over het besluit van een overheid om bepaalde activiteiten zelf uit te voeren in plaats van deze uit te besteden aan de markt. Het gaat dan bijvoorbeeld om overheden die schoonmakers en beveiligingsmedewerkers in eigen dienst nemen, in plaats van voor deze dienstverlening (via een aanbesteding) een private partij in te schakelen. De aanleiding voor dit onderzoek vormt de motie van het Kamerlid Amhaouch c.s., die de regering heeft verzocht te onderzoeken hoe een digitaal register inbesteden kan worden opgezet.

Beleidsevaluatie Regio Groningen Assen

Lexnova heeft, in samenwerking met Pro Facto en E&E Advies, het strategische beleid van de regiosamenwerking Groningen Assen geëvalueerd. Dit regionale samenwerkingsverband van twee provincies en veertien gemeenten heeft als doel het stimuleren van de economische ontwikkeling en woonkwaliteit van de regio. In een grondige evaluatie is het succes van dit beleid onderzocht en zijn talrijke bestuurders geconsulteerd. Dat heeft geleid tot een voorstel voor actualisering van het beleid.

Reclamebeleid gemeente Groningen

Groningen krijgt steeds meer verzoeken van initiatiefnemers voor grootschalige uitingen van LED-reclame, op zichtlocaties buiten het centrum, in de binnenstad en bij evenementen. Het huidige reclamebeleid kent slechts een beperkt regime voor LED-reclame, terwijl regulering gewenst is. In dit project is verkend op welke wijze het reclamebeleid geschikt gemaakt kon worden voor de behandeling van aanvragen voor diverse uitingsvormen van digitale reclame.

Lexnova heeft onderzoek gedaan door een verkenning van gemeentelijk reclamebeleid voor digitale reclame en de juridische kaders (benchmarkonderzoek). Ook zijn deskundigen van gemeenten, landelijke organisaties en uit de LED-industrie geïnterviewd. Daardoor is inzicht verkregen in alle aspecten van digitale reclame en regulering (technische mogelijkheden, ruimtelijke ordening, contractering, etc.). Vervolgens is in een workshop met de gemeente Groningen verkend welke beleidsmogelijkheden de gemeente heeft, mede in relatie tot het huidige beleid. De opties zijn doorgesproken met de verantwoordelijk wethouders en vertaald in een document dat als basis dient voor beleidsaanpassing en de afhandeling van aanvragen. Lees verder over het project Digitale buitenreclame.

Formatieonderzoek vaarweginspectie provincie Groningen
Naar aanleiding van de roosterknelpunten in de vaarweginspectie heeft Lexnova onderzoek gedaan naar de formatiebehoefte van de vaarweginspectie en de advisering over vaarweg-gerelateerd beleid. Daarbij is zowel gekeken naar de wijze van uitvoering van werkzaamheden, als naar de bestuurlijke ambitie ten aanzien van veiligheid op de vaarwegen. Dat heeft geleid tot aanbevelingen voor de route naar een realistische, op de kwaliteitsbehoefte afgestemde formatie.
Haalbaarheidsverkenning vestiging museum gemeente Grootegast
In opdracht van de gemeente Grootegast is, ten behoeve van de initiatiefnemers van een speelgoedmuseum, onderzocht welk groeiscenario voor het museum realistisch is en welke mate van professionalisering van het initiatief daarvoor vereist is.
Advisering economisch beleidsplan De Wolden
Lexnova heeft De Wolden geregeld geadviseerd over de manier waarop ondernemers bij het beleid van de gemeente betrokken kunnen worden. De relatie met ondernemers is ook een belangrijk onderdeel van het economische beleidsplan van de gemeente dat door Lexnova grondig is geactualiseerd.
Evenementenbeleid Noordoostpolder
De aanleiding van dit project vormde de wens van de gemeente om inzicht te krijgen in haar praktijk van toezicht op (risico)evenementen en in wat in dit opzicht in juridische zin minimaal van gemeenten gevraagd wordt. Met dit project is de basis gelegd voor een intensiever toezicht en zijn de organisatorische consequenties van de keuze daarvoor in beeld gebracht.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2